مبلمان توپر درو منبت

مبلمان توپر درو منبت

این مدل مبلمان تو پر در تعداد های ۹الی…..نفره موجود میباشد جنس آن تمام چوب گردو درجه یک است که داری منبت کاری جلو و پشت مبلمان ها ست تمامی منبت کاری این مدل توسط دست انجام گردیده که تعدادنوع رنگ و پارچه بنا به درخواست مشتری قابل تعغیر میباشد مجتمع تولیدی مبلمان پدر خوب تویسرکان

۰۹۱۸۵۰۰۶۲۷۶/۰۹۱۸۵۰۰۶۲۷۷ برادران عبدالمالکی